Tag Archives: ngày đo lường 2016

Hội thảo về đo lường nhân ngày đo lường thế giới 2016

Hội thảo về đo lường nhân ngày đo lường thế giới 2016 Hội thảo về đo lường nhân ngày đo lường thế giới 2016

Đo lường là lĩnh vực đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo công bằng xã hội, góp pần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bảo đảm an toàn, sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường và đặc biệt là góp phần thúc đẩy sự phát triển của sản xuất, kinh doanh, ...