Tag Archives: vấn đề khu vực

Hội nghị tập huấn tăng cường triển khai cam kết TBT trong WTO và các cam kết quốc tế khác

Hội nghị tập huấn tăng cường triển khai cam kết TBT trong WTO và các cam kết quốc tế khác Hội nghị tập huấn tăng cường triển khai cam kết TBT trong WTO và các cam kết quốc tế khác

Ngày làm việc đầu tiên Hội nghị đã nghe các báo cáo: Kết quả quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của ngành Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng từ khi Việt Nam gia nhập WTO; kinh nghiệm hoạt động TBT của quốc tế; phương án kiện toàn Mạng lưới TBT Việt Nam. Trong ...